9 Φεβρουαρίου 2023

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

Προσλαμβάνεται Κοινωνικός Λειτουργός για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκοπέλου


Ο Δήμος Σκοπέλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκοπέλου”. Η θητεία ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη της Πράξης στις 30 Οκτωβρίου 2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της Πράξης. Σημειώνεται πως για τη θέση προτάσσονται οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σκοπέλου. Πληρ. στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κας Γκίκα Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2424350108) .Source link

Facebook