8 Ιουνίου 2023

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

Δράσεις βελτίωσης και διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Δήμου Μετεώρων


Υπογράφηκε χθες από τον Δήμαρχο του Δήμου Μετεώρων Θεόδωρο Αλέκο, η σύμβαση που αφορά στην προμήθεια με τίτλο “Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηρών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων του Δήμου Μετώρων” η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” του άξονα προτεραιότητας “Περιβάλλον” με τίτλο “Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων”.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 5.747.700,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 1.379.448,00 ευρώ Συνολικά= 7.127.148.00 ευρώ.

Source link

Facebook