29 Μαΐου 2023

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

Ενημέρωση για θέματα προμηθειών υλικών στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας


Θέματα που έχουν σχέση με τις προμήθειες υλικών και υπηρεσιών τέθηκαν επί τάπητος στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας στο πλαίσιο εκπαίδευσης των Προϊσταμένων των Τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Στη σχετική ενημέρωση παρέστη ο διοικητής του ΓΝΛ κ. Γρ. Βλαχάκης και η Διοικητικής Διευθύντρια του Νοσοκομείου, κ. Δ. Σαρακατσάνου. Ο κ. Βλαχάκης τόνισε την σημασία της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού ειδικά σε θέματα τα οποία αφορούν των Προγραμματισμό των Προμηθειών τόσο υλικών όσο και Υπηρεσιών.

Την εκπαίδευση πραγματοποίησε η Αν. Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος, κ. Μαρία Δαλάκα. Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η κατάρτιση των Προϊσταμένων στο θεσμικό πλαίσιο που διέπουν τις Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών και η πληροφόρηση για την Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ – Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσα από το οποίο υλοποιούνται οι διαγωνισμοί.

Ενημέρωση για θέματα προμηθειών υλικών στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Η εκπαίδευση αφορούσε τη νομοθεσία περί προμηθειών (Ν. 4412/2016, 4782/2021), τη διαδικασία διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας από το αρχικό στάδιο έως τη σύναψη σύμβασης, την αποστολή παραγγελίας και την παραλαβή του υλικού. Τονίστηκε η σπουδαιότητα της σύνταξης του Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών και η ένταξη όλων των υλικών του νοσοκομείου σε αυτόν.

Περιγράφηκε ο σχεδιασμός και δημοσίευση ηλεκτρονικού διαγωνισμού, το Ηλεκτρονικό Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (eΕΕΕΣ), η υποβολή προσφορών Οικονομικών Φορέων, η προετοιμασία αποσφράγισης, η αποσφράγιση και αξιολόγηση ηλεκτρονικών προσφορών, η αξιολόγηση και η κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού. Επίσης παρουσιάστηκε η διαδικασία ανάρτησης συμβάσεων στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η απόκτηση των εν λόγω γνώσεων είναι απαραίτητη για την ορθή σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών από τις οριζόμενες αρμόδιες επιτροπές, τον καθορισμό των υλικών που πρέπει να ενταχθούν στους ετήσιους διαγωνισμούς, της ακριβής ποσότητας και αξίας των υλικών με την τήρηση της υπάρχουσας νομοθεσίας, για την αρτιότερη εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων των Προϊσταμένων.

Source link

Facebook