Στην πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, προχωρά η δημοτική αρχή Σκοπέλου. Συνολικά, πρόκειται να προσλάβει 10 άτομα με σύμβαση εργασίας διάρκειας 4 μηνών, στην ειδικότητα ΥΕ Εργατών (πυροπροστασίας).
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτηση τους:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλου επικυρωμένου
δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή πιστοποιητικό γεννήσεως για τους άγαμους
3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
4. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν το χρόνο απασχόλησης τους σε φορείς του
Δημοσίου Τομέα, κατά τους 12 τελευταίους μήνες.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του N. 3587/2007 (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση).
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μονίμους υπαλλήλους του Α’ μέρους του N. 3587/2007.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά, σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή αυτοπροσώπως στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10: 00 π.μ έως και 13:30 μ.μ (τηλ. επικοινωνίας: 2424350108-109, αρμόδιοι υπάλληλοι: Γκίκα Βασιλική & Γούλας Γεώργιος ). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από 23-05-2023 επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στο Δημοτικό Κατάστημα Σκοπέλου έως και την 29-05-2023.Source link

Από skopelostv